Chronologie sporu o poplatky

29. týden

k 29. týdnu je skóre sporu o poplatky 323:4 ve prospěch bank; finační arbitryně dosud vynesla 357 rozhodnutí s výsledkem 350:7 rovněž ve prospěch bank

23. týden

k 23. týdnu je skóre sporu o poplatky 314:3 ve prospěch bank; finační arbitryně dosud vynesla 137 rozhodnutí s výsledkem 129:8 rovněž ve prospěch bank

24. dubna

ve sporu o poplatky rozhodnuje Nejvyšší soud ve prospěch bank a ve svém rozhodutí "nesdílí opačná východiska některých soudů, které žalobám spotřebitelů na vrácení tzv. bankovních poplatků – dosud vcelku výjimečně – vyhovovaly"; Česká bankovní asociace výsledek považuje za konec zpětného zpochybňování řádně uzavřených smluv

15. dubna

první rozhodnutí Ústavního soudu ve věci bankovních poplatků je k dispozici zde

15. dubna

Česká bankovní asociace v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu připravuje přehled dosavadního vývoje tzv. sporů o poplatky:

  • Počátkem roku 2013 přišla skupina advokátů s tím, že účtování poplatku za správu úvěru je protiprávní, a ohlásila plán hromadného vymáhání těchto poplatků vůči českým bankám. Společnost BSP Lawyer Partners, specializující se na hromadné zpracování právních případů, následně v únoru 2013 spustila službu Poplatkyzpět.cz. Banky právní názor iniciativy odmítly, označily jej za účelový a nepřistoupily na mimosoudní vyrovnání. Rozběhla se tak série soudních sporů. Iniciativa žaloby směřovala nejdříve k obvodním soudům, později se obrátila na kancelář finančního arbitra.
  • Iniciativa Poplatkyzpět.cz v dubnu 2013 oznámila, že o vrácení poplatků za vedení úvěru žádá přes 270 tisíc klientů bank, v červnu pak zveřejnila informaci, že prvních 35 tisíc klientů bank se prostřednictvím jejich služby obrátilo na soudy s žalobami. Ke konci března bylo bankám ovšem doručeno zatím pouze cca 2500 žalob od společnosti BSP Lawyer Partners zastupované JUDr. Tomanem a dalších cca 200 žalob ostatních žalobců.
  • K 13. týdnu roku 2014 je skóre poplatkových sporů u obvodních soudů 281:3 ve prospěch bank.
  • V prosinci 2013 advokátní kancelář Toman, Devátý & Partneři podala ústavní stížnost jako údajně poslední krok v boji za vracení úvěrových poplatků.
  • Finační arbitryně dosud vynesla 115 rozhodnutí s výsledkem 107:8 rovněž ve prospěch bank. Protipoplatkové iniciativy tvrdí, že podaly k finanční arbitryni 100 tisíc podnětů, ale už neříkají, že se týkají necelých 2 tisíc klientů. Tyto klienty navíc v řízení už dále nezastupují a někteří klienti dokonce ani nevědí, že byly stížnosti jejich jménem podány.
  • Iniciativa Poplatkyzpět.cz následně podala počátkem února 2014 trestní oznámení k Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně na postup OS pro Prahu 5, který dle iniciativy v osobě soudce Michala Holuba straní bankám. Iniciativa tvrdila, že soudce rozhodoval veškeré kauzy ve sporu o poplatky pro Prahu 5, ve kterých došlo k zamítnutí žaloby. V rámci OS pro Prahu 5 ovšem doposud v poplatkových sporech rozhodlo celkem 6 soudců. Sporům o poplatky se věnuje několik pražských obvodních soudů a do rozhodování se zapojuje minimálně 39 soudců, přičemž jenom u OS pro Prahu 4 je rozhodování o poplatkových sporech svěřeno 29 různým senátům.
  • Desítky soudních sporů byly dosud ukončeny bez vynesení rozsudku, a to buď v důsledku stažení žaloby ze strany žalobce, nebo rozhodnutím soudu v důsledku nedoplacení soudního poplatku, nebo proto, že JUDr. Toman nebyl schopen doložit platnou plnou moc k zastupování klienta. Objevil se i případ, kdy pod záštitou poplatkových iniciativ byla podána žaloba o vrácení poplatku za vedení úvěrového účtu v případě klienta, který sice má sjednaný hypoteční úvěr, ovšem od samého začátku ve variantě bez uvedeného poplatku, který tedy nikdy ani neplatil.
  • Na konci března 2014 zveřejnila média informaci, že Městský soud v Praze potvrdil správnost plných mocí iniciativy Poplatkyzpět.cz s tím, že plné moci JUDr. Tomana byly v pořádku a obvodní soudy pochybily, když nerespektovaly vůli smluvních stran a právní úpravu plných mocí vykládaly proti jejímu smyslu. Takto podaná informace byla ovšem nepřesná a neúplná. V odvolacím řízení u Městského soudu v Praze proti usnesení OS pro Prahu 4, který zastavil řízení z důvodu chybné plné moci JUDr. Tomana, jsou známy další dva typy rozhodnutí: usnesení nezastavující řízení z důvodu DODATEČNÉHO doložení správné plné moci a usnesení skutečně zastavující řízení z důvodu neplatnosti plné moci JUDr. Tomana.
15. dubna

Ústavní soud zamítá stížnost ženy, jež chtěla od České spořitelny vrátit poplatky za úvěr; podobných podnětů dostal soud více než 100, příčemž dnešní nález by měl sloužit jako vodítko pro ostatní; Česká bankovní asociace uvádí, že rozhodnutí ÚS potvrzuje dlouhodobé stanovisko bank, stejně jako většinový názor obecných soudů i finanční arbitryně, že banky postupovaly v souladu s českým právem

16. týden

k 14. 4. je skóre sporů o poplatky 297:3 ve prospěch bank; finační arbitryně dosud vynesla 121 rozhodnutí s výsledkem 113:8 rovněž ve prospěch bank

28. března

Česká bankovní asociace vydává další tiskovou zprávu, v níž se ohrazuje proti komunikaci iniciativy Poplatkyzpět.cz, která pokračuje v šíření nepřesných a neúplných informací. Aktuálně tvrdí: "Městský soud v Praze potvrdil správnost plných mocí iniciativy Poplatkyzpět.cz" a dále, že: "Městský soud v Praze v průběhu února rozhodl o prvních z těchto odvolání. Uvedl, že plné moci iniciativy Poplatkyzpět.cz byly v pořádku a obvodní soudy pochybily, když nerespektovaly vůli smluvních stran a právní úpravu plných mocí vykládaly proti jejímu smyslu." Česká bankovní asociace upozorňuje, že jde o nepřesné a neúplné informace, které vyvolávají dojem, že veškeré dříve zamítnuté plné moci BSP Lawyer Partners jsou nyní platné, což není pravdivá informace.

13. týden

k 13. týdnu je skóre sporu o poplatky 281:3 ve prospěch bank; finační arbitryně dosud vynesla 115 rozhodnutí s výsledkem 107:8 rovněž ve prospěch bank

11. týden

k 11. týdnu je skóre sporu o poplatky 274:3 ve prospěch bank; finační arbitryně dosud vynesla 88 rozhodnutí s výsledkem 87:1 také ve prospěch bank

9. týden

ke konci 9. týdne je aktuální skóre sporu o poplatky 216:3 ve prospěch bank; finanční arbitryně vydala dosud 53 rozhodnutí, ze kterých pouze jedno (stále nepravomocné) nepotvrdilo právní názor banky

20. února

Česká bankovní asociace vydává tiskovou zprávu k aktuálním výrokům iniciativy Poplatkyzpet.cz, která považuje za tendenční, jednostranná a zavádějící

14. února

finanční arbitryně rozhoduje poprvé i ve prospěch Komerční banky

6. února

iniciativa Poplatkyzpět.cz podává trestní oznámení k Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně na postup Obvodního soudu pro Prahu 5; Česká bankovní asociace ve svém vyjádření mimo jiné uvádí, že respekt k rozhodnutím soudu je jedním z nezbytných znaků právního státu

4. února

finanční arbitryně na svých webových stránkých zveřejňuje "Často kladené otázky v souvislosti s oznámením o zahájení řízení v hromadně podávaných návrzích týkajících se tzv. poplatkových sporů"

5. týden

ke konci 5. týdne je aktuální skóre sporu o poplatky 152:2 ve prospěch bank

4. týden

ke konci 4. týdne roku 2014 je aktuální skóre sporu o poplatky 151:2 ve prospěch bank; finační arbitryně dosud vynesla 48 rozhodnutí s výsledkem 47:1 rovněž ve prospěch bank

3. týden

ke konci 3. týdne je aktuální skóre sporu o poplatky 107:2 ve prospěch bank: OS pro Prahu 1 rozhodl v jednom sporu ve prospěch Komerční banky, OS pro Prahu 4 rozhodl dvakrát ve prospěch UniCredit Bank a jednou ve prospěch České spořitelny; finanční arbitryně dosud vynesla 47 rozhodnutí s výsledkem 46:1 rovněž ve prospěch bank, aktuálně devětkrát ve prospěch České spořitelny

2. týden

ke konci 2. týdne roku 2014 je aktuální skóre sporu o poplatky 103:2 ve prospěch bank; finační arbitryně dosud vynesla 39 rozhodnutí s výsledkem 38:1 rovněž ve prospěch bank

51. týden

v 51. týdnu zaznamenává Česká spořitelna 7 vítězství v řízeních před Finančním arbitrem, který dosud rozhodl v celkem 37 sporech o vracení úvěrových poplatků s výsledkem 36:1 ve prospěch bank; probíhá i další soudní jednání u OS a celkové skóre je tak 100:2 ve prospěch bank

50. týden

v 50. týdnu rozhoduje OS pro Prahu 4 v šesti sporech ve prospěch GE Money Bank, ve dvou sporech ve prospěch České spořitelny a ve třech sporech ve prospěch Raiffesenbank; skóre je nyní 99:2

10. prosince

advokátní kancelář Toman, Devátý & Partneři podává Ústavní stížnost; již před časem zveřenila média informaci, že kancelář plánuje přípravu stížnosti s tím, že Ústavní soud by měl sjednotit rozhodování prvonistančních soudů; Česká bankovní asociace v komentáři následně uvádí své přesvědčení, že soudy posuzují spory bank a právníků poplatkové iniciativy i s přihlédnutím k judikatuře Ústavního soudu

49. týden

ve 49. týdnu probíhá první ústní jednání proti GE Money Bank, kdy OS pro Prahu 4 rozhoduje ve třech sporech ve prospěch banky, která nemusí vracet poplatky za vedení úvěrů; probíhá i dalších 9 jednání, v nichž soudy rozhodují ve prospěch České spořitelny, Komerční banky, ČSOB a Raiffeisenbank; skóre je nyní 88:2

3. prosince

probíhá jednání ve věci žaloby Občanského sdružení spotřebitelů TEST proti České spořitelně o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů, kdy sdružení požaduje, aby soud bance uložil povinnost zdržet se účtování poplatku i jeho sjednávání ve smlouvách; obdobnou žalobu podalo sdružení dříve již i proti Komerční bance; soud žalobu zamítá

3. prosince

OS pro Prahu 4 rozhoduje v šesti sporech ve prospěch České spořitelny, která nemusí vracet úvěrové poplatky; skóre je 76:2

Stránky